POLITYKA PERSONALNA – HERMES POLSKA SP. Z O.O.

I. Kultura organizacyjna

Jesteśmy zdania, iż kultura organizacyjna powinna tworzyć określone wzory zachowań u naszych pracowników, w taki sposób aby dzięki ich stosowaniu możliwe było zrealizowanie postawionego przed firmą celu biznesowego.

Nasze wartości to:

  • szacunek
  • zaufanie
  • partnerstwo

 

II. Strategia personalna Hermes Polska

Strategia personalna to dla Nas długofalowa koncepcja pracy z ludźmi, która zmierza do właściwego ich ukształtowania i zaangażowania. Jesteśmy mocno zorientowani na aktywizowanie pracowników, a celem naszych działań jest nakierowanie ich na indywidualne doskonalenie, co w konsekwencji służy podniesieniu i rozwojowi ich osobistych kompetencji.

W realizacji tej strategii przyjmujemy założenie o zdolności człowieka do uczenia się oraz o jego emocjonalnym przywiązaniu do miejsca pracy i lojalności względem niego. Kładziemy nacisk na zatrudnienie długookresowe i traktujemy naszych pracowników jako strategiczny zasób naszej organizacji, w który mozna i nalezy inwestować.

Jesteśmy przekonani, że przyjęte założenia będą wspierały naszą organizację w realizacji celów biznesowych stworzonych w oparciu o filozofię Lean Manufacturing.

W działaniach skierowanych do pracowników ważne jest dla nas:

  • Odpowiedzialność za rozwój indywidualny i zespołowy
  • Uświadamianie powiązania własnych działań z innymi procesami
  • Dzielenie się wiedzą
  • Motywowanie