Zasady bezpieczeństwa dotyczące materiałów ściernych nasypowych

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niewłaściwe stosowanie materiałów ściernych nasypowych może prowadzić do trwałych uszkodzeń ciała, dlatego zawsze:

- przestrzegaj instrukcji obsługi materiału ściernego i urządzenia z nim współpracującego

- stosuj się do informacji zamieszczonych na opakowaniu lub w instrukcji obsługi

- sprawdź stan techniczny urządzenia i narzędzia

- sprawdź czy materiał ścierny nie posiada uszkodzeń

- stosuj wymagane środki ochrony osobistej

- przestrzegaj zasad eksploatacji i przechowywania produktu.

 

Należy używać tylko produkty, które odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa i są zgodne z normą EN12413 w przypadku narzędzi ściernych oraz z normą EN13743 w przypadku specjalnych materiałów ściernych nasypowych (krążki fibrowe, ściernice listkowe, ściernice listkowe wachlarzowe i ściernice listkowe trzpieniowe).

 

Rozszerzony opis zasad bezpieczeństwa (w oparciu, o które powstała niniejsza broszura) został zamieszczony w:

  1. FEPA Rekomendacje dotyczące bezpiecznego użycia produktu ściernego, 2012
  2. FEPA, Safety code for coated abrasives, 2004
  3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów ściernych nasypowych, PN-EN 13743

 

NIGDY NIE UŻYWAJ NIESPRAWNYCH URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

 

Możliwe zagrożenia:

- Kontakt części ciała z częściami wirującymi

- Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z materiałem ściernym nasypowym

- Opary i pył

- Iskry

- Hałas

- Wibracje

 

Narzędzia ścierne mogą być oznaczone piktogramami bezpieczeństwa bezpośrednio na produkcie lub na etykiecie. Ocena zagrożeń w przypadku danego specyficznego zastosowania może powodować konieczność podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Należy używać tylko wyposażenia ochronnego, spełniającego wymagania dotyczące produktów zawartych w Dyrektywie 89/656/EWG w sprawie używania środków ochrony osobistej. Zgodność produktów z tą dyrektywą potwierdza symbol CE.

Środki ostrożności przeciw możliwym zagrożeniom:

 

Kontakt z produktem

 - Zawsze bądź ostrożnym i uważnym przy użyciu materiału ściernego. Noś dopasowaną odzież, nie noś ozdób, a długie włosy zwiąż z tyłu głowy.

- Należy zapobiegać przypadkowemu włączeniu obrabiarki przed montażem lub zmianą narzędzia. W razie konieczności odłącz urządzenie od źródła zasilania.

- Nigdy nie zdejmuj osłon, kołpaków i innych zabezpieczeń z maszyn. Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem sprawdź stan techniczny oraz prawidłowość zamocowania osłon

- Przy kontakcie z produktem lub obrabiarką zawsze używaj rękawic ochronnych oraz odpowiednią odzież

- Nie wolno dotykać ruchomych, wirujących elementów maszyn i narzędzi ściernych

- Pozwól zatrzymać się urządzeniu w sposób naturalny, bez naciskania na powierzchnię materiału ściernego

 

Uraz spowodowany złamaniem się produktu ściernego

- Przed użyciem sprawdź czy produkt nie posiada defektów lub uszkodzeń

-Nie wolno używać materiałów ściernych po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. W przypadku braku daty ważności, należy przestrzegać następujących terminów ważności: - produkty bakelitowe i szelakowe – 3 lat, produkty gumowe -5lat, produkty ceramiczne – 10 lat

- Nie używaj produktu ściernego, jeśli nie może być on odpowiednio zidentyfikowany

- Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi maksymalnej prędkości i nastaw odpowiednie parametry maszyny. Jeśli została określona maksymalna prędkość nie wolno jej przekraczać.

- Materiały ścierne nasypowe przechowuj w temperaturze 18-22°C, przy wilgotności względnej 46-65%

- Sprawdź czy na opakowaniu lub produkcie znajdują się informacje nt bezpieczeństwa:

 

 

 Zapoznać się z instrukcją

 

Nie używać do szlifowania na mokro

 

 Nałożyć półmaskę

 

Nie używać uszkodzonego produktu

 

Nałożyć nauszniki ochronne

 

Niedopuszczalne do szlifowania maszynami ręcznymi oraz przecinarkami z prowadzeniem ręcznym

 

Nałożyć okulary ochronne

 

Dozwolone tylko z nakładką podporową

 

Nałożyć rękawice

 

Nie używać do szlifowania czołem ściernicy

 

- Pozwól zatrzymać się urządzeniu w sposób naturalny, bez naciskania na powierzchnię materiału ściernego

- Nie dotykaj ruchomych, wirujących elementów maszyn i narzędzi ściernych

- Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu obrabiarki przed montażem lub zmianą materiału ściernego. W razie konieczności należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- Przy montażu materiału ściernego kieruj się instrukcją dostawcy materiału ściernego lub obrabiarki

- Nie modyfikuj mocowań materiału ściernego, ani montować materiału ściernego na trzpieniu na siłę

- Przy montażu produktu używaj narzędzia przeznaczonego do tego celu

- Zamontowany produkt ścierny poddaj próbnemu rozbiegowi do maksymalnej prędkości przez maks. 30 s.

- Upewnij się, że obrabiany produkt jest prawidłowo zamontowany, trzyma się w odpowiedni sposób

- Nie oddziałuj na produkt zbyt dużą siłą, nie poddawaj go uderzeniom lub przegrzaniu

- Podczas uruchamiania obrabiarki obrabiany produkt nie może być w kontakcie z narzędziem

- Nie pozostawiaj napiętych taśm ściernych, jeśli nie są w użyciu

 

Opary, pył i iskry

- Nie używaj materiałów ściernych w pobliżu materiałów łatwopalnych

- Kontakt z odpadami szlifowania działa szkodliwie na płuca i powoduje inne fizyczne uszkodzenia

- Wszystkie procesy szlifowania na sucho powinny odbywać się przy zastosowaniu odpowiedniej wentylacji lub odciągów

- Zaleca się (zgodnie z normą EN 149) stosowanie półmasek lub masek filtrujących

- Stosować dodatkowe środki ochrony osobistej przed iskrami. Należy ocenić zagrożenie na stanowisku pracy i jego oddziaływania na sąsiednie stanowiska pracy.

- W przypadku stosowania narzędzi ściernych nasypowych zawsze stosuj środki ochrony oczu w postaci okularów lub przy wysokim stopniu zagrożenia ochraniacze twarzy.

 

Hałas

- Ochrona narządów słuchu jest zalecana podczas ręcznego stosowania urządzeń niezależnie od poziomu hałasu

- Okresowo przeprowadzaj pomiar poziomu hałasu w celu ustalenia odpowiednich środków ochrony słuchu

 

Wibracje

-Nieprzerwany wpływ wibracji na ręce, ramiona lub nogi może prowadzić do problemów z krążeniem, stawami, mięśniami i nerwami. Pierwszymi objawami są mrowienie i uczucie drętwienia. W przypadku wystąpienia powyższych objawów niezwłocznie wyłącz urządzenie, rozprostuj ręce i palce. Odczekaj do całkowitego ustania objawów.

- Nie ignoruj fizycznych symptomów wibracji i skontaktuj się z lekarzem

- Stosuj nowoczesne urządzenia o niskim poziomie wibracji

- Podczas wystąpienia nienaturalnych wibracji zatrzymaj urządzenie i sprawdzić je oraz sprawdzić, czy zamocowany materiał ścierny nie został uszkodzony.

- Wszystkie elementy mocowania powinny znajdować się w nienagannym stanie

- Unikaj używania materiału ściernego bez przerwy.

 

WAŻNA UWAGA

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w broszurze były wiarygodne i aktualne. W związku z powyższym nie możemy ponosić odpowiedzialności za błędy czy poprawki a także związane z tym szkody i straty